Pořadatel soutěže:

Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 57, 186 00, Praha 8, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

1/9 Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „TUC letní soutěž “ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2/9 Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.vyhrajstuc.com/cz, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník, který má trvalé bydliště na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3/9 Mechanika

Soutěže se lze zúčastnit na základě nákupu jakéhokoli výrobku TUC v době trvání soutěže v jakékoliv prodejně na území České republiky, která vydává platný daňový doklad.

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje výše uvedená kritéria a v době konání soutěže na webových stránkách www.vyhrajstuc.com/cz, vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email a telefonní kontakt. Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžní účtenky splňující požadavky dle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit BKP kód (v případě absence BKP kódů je možné použít jiný unikátní kód jako např. číslo účtenky) shodný s kódem uvedeným na nahrané soutěžní účtence. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek, vždy se však musí jednat o účtenku za nový soutěžní nákup. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka nahrávat průběžně kdykoliv po dobu trvání soutěže, a to vždy novou účtenku za nový soutěžní nákup a vždy každou účtenku pouze jednou.

Soutěž je rozdělena do 8 (osmi) kol, po skončení každého kola bude vylosována vždy 1 účtenka, jejichž majitel (tj. soutěžící, který vylosovanou účtenku registroval) se stává výhercem konzole Playstation 5 (výhra 1. kategorie). Zároveň bude po skončení každého kola losováno dalších 5 účtenek, jejichž majitelé (tj. soutěžící, kteří vylosované účtenky registrovali a budou v pořadí tažení druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý) se stávají každý výhercem 1x deskové hry dle vlastního výběru (výhra 2. kategorie). Hodnota deskové hry nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč.

1. kolo začíná v pátek 1. 7. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 8. 7. 2022 ve 24:00. Losování prvního kola proběhne v pondělí 11. 7. 2022.

2. kolo začíná v pátek 8. 7. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 15. 7. 2022 ve 24:00. Losování druhého kola proběhne v pondělí 18. 7. 2022.

3. kolo začíná v pátek 15. 7. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 22. 7. 2022 ve 24:00. Losování třetího kola proběhne v pondělí 25.7. 2022.

4. kolo začíná v pátek 22. 7. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 29. 7. 2022 ve 24:00. Losování čtvrtého kola proběhne v pondělí 1. 8. 2022.

5. kolo začíná pátek 29. 7. 2021 v 0:00 hodin a končí v pátek 5. 8. 2022 ve 24:00. Losování pátého kola proběhne v pondělí 8. 8. 2022.

6. kolo začíná v pátek 5. 8. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 12. 8. 2022 ve 24:00. Losování šestého kola proběhne v pondělí 15. 8. 2022.

7. kolo začíná v pátek 12. 8. 2022 v 0:00 hodin a končí v pátek 19. 8. 2022 ve 24:00. Losování sedmého kola proběhne v pondělí 22. 8. 2022.

8. kolo začíná v pátek 19. 8. 2022 v 0:00 hodin a končí ve středu 31. 8. 2022 ve 24:00. Losování osmého kola proběhne v pátek 2. 9. 2022.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo v případě, že vzniknou i jen pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžících. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení účastníka ze soutěže nebo o neudělení výhry je výlučně v kompetenci a na uvážení pořadatele a je konečné a nelze se proti němu odvolat.

4/9 Soutěžní účtenka

Soutěžní účtenkou je účtenka prokazující nákup alespoň jednoho soutěžního výrobku zn. TUC nebo jejich libovolné kombinace, a to v době konání soutěže (tj. od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022) v jakékoliv prodejně na území České republiky. Soutěžící je povinen si soutěžní účtenku uschovat pro případ výhry a k případnému následnému ověření splnění podmínek soutěže. Jako datum nákupu je akceptováno od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Soutěžní účtenka musí být soutěžícím vyfotografována nebo naskenována a následně nahrána tak, že bude zřetelně viditelná a čitelná část prokazující nákup soutěžního výrobku zn. TUC, část s číslem BKP kódu či číslem účtenky a část s datem nákupu.

Fotografie (scan) účtenky musí být ve formátu: jpeg, png, nebo jpg.

Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným nebo jiným soutěžícím, nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

5/9 Výhry

1. kategorie:
Týdně 1x Playstation 5, jehož hodnota činí 12 000 Kč. V každém týdenním soutěžním kole se hraje o 1 tuto výhru, celkem se tedy bude soutěžit o 8 ks této výhry.

2. kategorie:
Týdně 5x desková hra dle vlastního výběru. Hodnota deskové hry nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč. V každém týdenním soutěžním kole se hraje o 5x tuto výhru, celkem se tedy bude soutěžit o 40 ks této výhry.

Výhra je určena pouze pro osobní účely a je nepřenosná.

6/9 Výherci

Na základě osobních údajů, které výherce vyplní při registraci do soutěže, mu bude zaslána výhra poštou/kurýrní službou.

Za účelem vypořádání daňových povinností v souvislosti s výhrou může být výherce požádán o sdělení dalších souvislostí s výhrou a taky může být výherce požádán o sdělení dalších osobních údajů pořadateli. Nesdělí-li výherce pořadateli, resp. organizátorovi, požadované osobní údaje, jak je uvedeno výše, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele.

Výhercům bude výhra odeslána do 30. 11. 2022.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

7/9 Další podmínky týkající se výher

Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje také taková výhra, kterou nebylo možné předat výherci do 30. 11. 2022.

Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídájí za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry s výjimkou případné odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit. Případné reklamace či jakoukoliv újmu ve spojení s výrobci her a výrobcem konzole Playstation 5 je nutné uplatnit přímo u dodavatelů těchto výher.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jejich kontrolu ani za doručení poštovní zásilky zaslané prostřednictvím doručovatele, kterou bude případně zasílána samotná výhra.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

8/9 Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.

Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže, ověření dodržování pravidel soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či pro ověření dodržování pravidel soutěže, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: emailem na hello@peppermint.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků, ověření dodržování pravidel soutěže a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu hello@peppermint.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

9/9 Další důležité podmínky soutěže

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní ani soudní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech a určená pořadatelem; výhry tak není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.vyhrajstuc.com/cz.

Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.V Praze dne 8. 6. 2022.